Realizujeme

Pre fyzické, právnické osoby a obecné úrady vyhotovujeme:

  • Geometrické plány na zameranie stavieb ku vydaniu kolaudačného rozhodnutia, na zameranie rozostavaných stavieb (k hypotekárnym úverom), na určenie vlastníckeho práva, rozdelenie spoluvlastníctva, rozdelenie nehnuteľností, vecné bremená a ďalšie.

  • Vytyčovacie práce – vytýčenie vlastníckych hraníc pozemkov, vytýčenie budúcich stavieb, komunikácií.

  • Zameranie a vyhotovenie výškopisov pre rôzne účely - pre projektovanie stavby napr. rodinného domu, pre geologické posúdenie narušených území napr. pri zosuvoch a ďalšie.

  • Zameranie adresného bodu - potrebné ku kolaudácii stavby

  • Geodetické podklady pre projektovanie líniových stavieb

  • Porealizačné zameranie realizovaných stavieb (budovy, vodovody, plynovody, elektrické vedenia a ďalšie)

  • Zodpovedný geodet pre výstavbu

  • Ostatné geodetické práce – polohopisné a výškopisné meranie pre rôzne účely, pozdĺžne a priečne profily, účelové mapy veľkých mierok zriaďovanie bodov PBPP , zriaďovanie bodov vytyčovacej siete, kontrolné merania skutočného vyhotovenia stavby, meranie posunov stavebných objektov, vektorizácia a digitalizácia máp a iné.